Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.
 2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
 4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić: a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
   • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii).
  • zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
 5. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
  • ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić)
  • katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
  • młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
 6. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

 1. Kanon 872
  • Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
 2. Kanon 873
  • Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
 3. Kanon 874
  • Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  ” Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;”
  „Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;”
  „Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;”
  „Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.”

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:

 1. zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
 2. przedłożyć następujące dokumenty:
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych”)
 • aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
 • świadectwo bierzmowania
 • ostatnie świadectwo nauki religii
 • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim

POGRZEB KATOLICKI:

Formalności dot. pogrzebu rozpoczyna się po przedstawieniu przez rodzinę zmarłej osoby aktu zgonu.