Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 17:30 do 18:00

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1.Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.
2.Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
3.Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
4.Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić: a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii).
 • zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

5.Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

 • ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić)
 • katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
 • młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

6.Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.
WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

1.Kanon 872

 • Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

2.Kanon 873

 • Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

3.Kanon 874

 • Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

” Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;”

„Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;”

„Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;”

„Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.”

 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:

 1. zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
 2. przedłożyć następujące dokumenty:
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych”)
 • aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
 • świadectwo bierzmowania
 • ostatnie świadectwo nauki religii
 • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim

POGRZEB KATOLICKI:

Formalności dot. pogrzebu rozpoczyna się po przedstawieniu przez rodzinę zmarłej osoby aktu zgonu.